W trakcie procesu redakcyjnego przygotowania artykułów nie mogą wystąpić konflikty interesów.
  Redaktorzy kierują się obiektywizmem, ich osobiste przekonania oraz powiązania zawodowe lub instytucjonalne nie mogą wpływać na decyzje dotyczące zakwalifikowania artykułu do druku albo jego odrzucenia. Redaktorzy nie mogą wykorzystywać informacji zawartych w nadesłanych artykułach do własnych celów badawczych bez uprzedniej zgody ich autorów. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów (współpraca badawcza, konkurencja, lub inne relacje z którymkolwiek z autorów) prowadzenie obsługi danego artykułu przejmuje inny redaktor lub członek  Rady Redakcyjnej.  
  Autorzy zobligowani są do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, mogących wpływać na merytoryczną jakość tekstu artykułu (wyniki badań, interpretacja). Przesyłając materiały do redakcji Autorzy deklarują, że nie istnieją żadne roszczenia własnościowe, które mogłyby zaszkodzić publikacji złożonej pracy.
  Recenzenci i Autorzy artykułów nie mogą pozostawać w bliskich relacjach osobistych (np. pokrewieństwo), czy zawodowych (np. zależność służbowa). Uznając, że opiniowanie pracy stoi w sprzeczności z jego interesami, Recenzent zobowiązany jest do odrzucenia wykonania recenzji. Recenzent nie może wykorzystywać informacji zawartych w opiniowanym tekście do własnych celów.