Nadsyłając materiały do Hereditas Minariorum Autorzy potwierdzają/zaświadczają, że:

  1. ich dzieło nie było dotąd nigdzie publikowane,
  2. dzieło jest wynikiem ich twórczości i nie narusza praw autorskich oraz, że ich prawa autorskie do przedmiotowego utworu nie są w żaden sposób ograniczone,
  3. materiał graficzny (rysunki, diagramy, zdjęcia itp.) załączony do ww. dzieła jest ich wyłączną własnością, a jeżeli tak nie jest, to Autorzy posiadają zezwolenia na opublikowanie tych materiałów w swym dziele, a w razie potrzeby zobowiązują się do przedstawienia wspomnianych zezwoleń.

   Jednocześnie udzielają oni Politechnice Wrocławskiej licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo w zakresie następujących pól eksploatacji:

  1. wprowadzenia do pamięci komputera,
  2. wprowadzenia do ogólnie dostępnych sieci komputerowych,
  3. zwielokrotnienia techniką cyfrową i optyczną.