W nadsyłanych artykułach niedopuszczalne są przejawy nierzetelności naukowej, określane jako „ghostwriting” (gdy osoba wnosząca istotny wkład w powstanie publikacji nie zostaje ujęta w składzie autorów lub jej rola nie zostaje wskazana w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i „guest authorship” (gdy udział osoby wymienionej w składzie autorów był znikomy w przygotowaniu opracowania lub w ogóle nie miał miejsca).
   W przypadku stwierdzenia praktyk typu „ghostwriting” i/albo „guest authorship” redakcja zobligowana jest do ich demaskowania oraz zawiadamiania  odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).