Czasopismo jest indeksowane w bazach danych:
BazTech (http://baztech.icm.edu.pl/index.php/pl/)
BazHum (http://www.bazhum.pl/)
DBC (http://www.dbc.wroc.pl/dlibra)  
 
ISSN 2391–9450 (druk)
ISSN 2450–4114 (online)
 
Poszczególne artykuły udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma w formule Open Access, na licencji Creative Commons Attribution License (CC BY).
 
Publikacja materiałów w czasopiśmie Hereditas Minariorum jest nieodpłatna.