Wielu uważa, że górnictwo to coś przypadkowego, nieczysta robota i w ogóle praca należąca do gatunku tych, które wymagają bardziej wysiłku fizycznego aniżeli umiejętności. Mnie zaś, o ile myśli moje zmierzają w dobrym kierunku,
wydaje się, że sprawa wygląda zupełnie inaczej.”

 Ze wstępu do „De Re Metallica”
Georgiusa Agricoli (A.D.1556)

     

 

      Od poło1 Gwarek- wg Agricoliwy lat 90-tych XX w. na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (dawniej: Wydział Górniczy) Politechniki Wrocławskiej prowadzone są różnorodne prace związane z badaniami dawnych podziemnych wyrobisk górniczych Dolnego Śląska oraz szeroko rozumianą historyczną działalnością górniczą na tym obszarze. Obejmują one m.in.:

 • penetrację i inwentaryzację obiektów pogórniczych,
 • dokumentowanie i inwentaryzację reliktów techniki górniczej,
 • poszukiwanie i analizę danych archiwalnych,
 • kreślenie planów wyrobisk,
 • podstawowe badania geologiczne i kreślenie map geologicznych,
 • badania zawartości radonu w powietrzu i wodach,
 • opracowywanie cyfrowych modeli historycznych kopalń oraz budowy geologicznej górotworu, w oparciu o dane z dawnych wyrobisk górniczych.

 

 

Od roku 1996 prace te są regularnie prowadzone w ramach działalności statutowej Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat w prace zaangażowani są studenci działający w wydziałowych kołach naukowych: SKN „GÓRNIK” oraz Kole GIS. Zagadnień tych dotyczą też tematy szeregu prac dyplomowych. Rezultatem prowadzonych badań są:

 • publikacje w czasopismach naukowych,
 • streszczenia referatów i publikacje w materiałach konferencyjnych,
 • karty inwentaryzacyjne obiektów pogórniczych,
 • raporty wewnętrzne Politechniki Wrocławskiej,
 • prace dyplomowe,
 • popularnonaukowe pokazy przybliżające historię górnictwa, a zwłaszcza specyfikę pracy średniowiecznego górnika kruszcowego,
 • prelekcje w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

W roku 2005 odbyła się pierwsza Konferencja pt. „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych”. Od tamtej chwili Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (od roku 2008 wspólnie z KGHM Cuprum Sp. z o.o. CBR) corocznie organizuje kolejne jej edycje, umożliwiające uczestnikom wielokierunkową wymianę myśli i doświadczeń, a także (podczas sesji terenowych) zapoznanie się z reliktami górnictwa dolnośląskiego i czeskiego.

 

Trzy lata później (2008 r.) przedstawiliśmy pierwszy tom wydawnictwa pt. „Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury”. Umożliwiło ono prezentację bardzo szerokiego wachlarza problemów, dotyczących szeregu aspektów dawnej działalności górniczej i współczesnych badań reliktów górnictwa. Prezentowane artykuły przybliżały charakter prac górniczych prowadzonych od starożytności do schyłku XX w., na złożach rozmaitych rud, kopalin energetycznych (węgli i uranu), chemicznych (siarki, fluorytu) i skalnych (kamienia budowlanego, magnezytu, glin ceramicznych itd.). Przedstawiano także wyniki prowadzonych w starych wyrobiskach prac dokumentacyjnych, kartograficznych, geologicznych, czy hydrogeologicznych. Ukazywano dzieje techniki górniczej, działalności urzędów górniczych i uczelni, czy analizy zbiorów opracowań kartograficznych. Inne artykuły dotyczyły kwestii społecznych i humanistycznych, w tym tradycji i wierzeń górniczych lub były opracowaniami biograficznymi. Ukazywane były także zagadnienia ochrony dziedzictwa górniczego, czy doświadczenia w zakresie adaptacji dawnych wyrobisk dla potrzeb ruchu turystycznego. Kolejne tomy „Dziejów górnictwa...” wskazywały na niegasnące zainteresowanie Autorów publikowaniem w wydawnictwie o takim profilu.

 

Po kolejnych sześciu latach (czas szybko mija...) przyszedł więc czas na krok kolejny: przekształcenie „Dziejów górnictwa ...” w czasopismo. Od roku 2014 wydawany będzie rocznik pt. „Hereditas Minariorum”.