Jesteś tutaj: Mainpage >> Hereditas minariorum >> Zasady Publikacji
zmień na polski
change to english

Aktualności

O Czasopiśmie

Archiwum

Zasady Publikacji
Polityka prywatności
Wskazówki dla autorów
Terminy
Nadsyłanie materiałów
Prawa autorskie
Etyka dotycząca publikacji
Zasady Open Access
Częstotliwość wydań
Recenzenci
Recenzje
Autorstwo
Problemy "ghostwriting" i "guest autorship"
Konflikt interesów

Redakcja

Napisz do Nas

Czasopismo Hereditas Minariorum przyjmuje teksty o różnym charakterze, w zależności od ich rodzaju obowiązują różne wymagania co do treści i sposobu przygotowania.

1. Artykuły naukowe, recenzowane – to zarówno opracowania metodyczne, analityczne, czy syntetyczne, jak też problemowe i przyczynkowe. Teksty prezentują oryginalne, nie publikowane wcześniej wyniki badań Autora (Autorów). Ze względu na szerokość problematyki prezentowanej w Czasopiśmie ich tematyka może dotyczyć zagadnień:

 • inżynieryjnych i technicznych (wszelkie aspekty górniczej działalności podziemnej i odkrywkowej),
 • humanistycznych (historia, archeologia, sztuka, muzealnictwo i in.),
 • przyrodniczych (nauki o ziemi i środowisku, nauki biologiczne),
 • społecznych (ekonomia, socjologia, prawo, religia i in.)
oraz problemów interdyscyplinarnych.

Artykuły powinny precyzyjnie definiować badane zagadnienie, przedstawiać jego tło literaturowe, ukazywać założenia przyjętej metody badawczej oraz referować uzyskane wyniki.

Objętość tekstu – przygotowanego zgodnie z zasadami przedstawionymi w informacjach dla autorów – powinna się mieścić w zakresie 20 000 – 60 000 znaków (liczonych łącznie ze spacjami; odpowiada to ok. 10–25 str. druku w czasopiśmie). Przed tekstem artykułu należy umieścić krótkie, informatywne streszczenie (do 1500 znaków – ze spacjami) w tym samym języku, zaś po spisie literatury umieszczamy poszerzone oznajmujące streszczenie (1000–2000 znaków) w języku angielskim (w artykułach polskojęzycznych), polskim (w przypadku artykułów angielskojęzycznych) lub angielskim i polskim (w artykułach pisanych w językach innych niż angielski) (por. informacje dla autorów ). W przypadku artykułów obcojęzycznych (w razie potrzeby) redakcja służy pełną pomocą przy formułowaniu streszczeń w języku polskim. Redakcja rezerwuje sobie prawo decydowania o zakwalifikowaniu nadsyłanych materiałów do grupy artykułów, bądź doniesień/komunikatów.

2. Sprawozdania naukowe i techniczne to krótkie teksty w zwięzły sposób przedstawiające np. techniczne aspekty zabezpieczenia fragmentu podziemnej trasy turystycznej, fakt odkrycia, bądź penetracji wyrobiska, itp. bądź innych zagadnień z zakresu tematyki podanej w punkcie 1. Objętość tekstu – sformatowanego zgodnie z zasadami przedstawionymi w informacjach dla autorów – powinna wynosić 10 000 – 20 000 znaków (5–10 stron). Tekst winien być opatrzony syntetycznym streszczeniem w języku angielskim (do 1000 znaków).

3. Zwięzłe recenzje, opinie, komunikaty o konferencjach i innych wydarzeniach, przeglądy informacji, komentarze itd. powinny dotyczyć zdarzeń istotnych dla naszego środowiska. Objętość tekstu – sformatowanego zgodnie z zasadami przedstawionymi we Wskazówkach dla Autorów – powinna wynosić do 5 000 znaków (ze spacjami), czyli do 2 stron.

Plik informacje dla autorów można wykorzystać jako wzorzec przy tworzeniu artykułu, poprzez zamianę odpowiednich jej części fragmentami własnej pracy.

Autorzy nadsyłają materiały nigdzie dotąd niepublikowane, będące wynikiem ich twórczości i nie naruszające praw autorskich osób trzecich, zawierające materiał graficzny będący wyłączną własnością, Autorów (por. Prawa autorskie).

Jednocześnie Autorzy udzielają Politechnice Wrocławskiej licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo w zakresie następujących pól eksploatacji: wprowadzenia ich artykułu do pamięci komputera i ogólnie dostępnych sieci komputerowych, zwielokrotnienia techniką cyfrową i optyczną oraz dla celów promocyjnych i dystrybucyjnych (por. Prawa autorskie).

Polityka prywatności

Kolejność osób w składzie autorskim oraz afiliacje określają Autorzy. Uzyskane dane osobowe Autorów oraz nadesłane materiały wykorzystywane są wyłącznie podczas redakcyjnej obróbki tekstów. Nie są one udostępniane osobom trzecim w żadnym innym celu.

Wskazówki dla autorów

Szczegółowe Wskazówki dla Autorów przedstawiono w postaci pliku sformatowanego zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi: Informacje dla Autorów. Plik ten można wykorzystać jako wzorzec przy tworzeniu artykułu, poprzez zamianę odpowiednich jego części fragmentami własnej pracy.

Terminy

Termin nadsyłania artykułów upływa 30 sierpnia każdego roku. Redakcja:
 • kwalifikacja nadesłanego materiału (artykuł recenzowany lub sprawozdanie naukowe/techniczne) – 1 tydzień,
 • od nadesłania tekstu do redakcji do odesłania materiałów (tekst, recenzje) Autorowi/Autorom – do 6 tygodni,
 • wydanie tomu i umieszczenie na stronie www – grudzień.
Recenzenci:
 • potwierdzenie lub odrzucenie wykonania recenzji - 7 dni
 • recenzja – do 4 tygodni
Autor/Autorzy:
 • poprawa tekstu według uwag Recenzentów – do 4 tygodni.

Nadsyłanie materiałów

Odpowiednio przygotowane materiały (Zasady publikacji, informacje dla autorów ) należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres pawel.zagozdzon@pwr.edu.pl lub hereditas.minariorum@pwr.edu.pl

Prawa autorskie

Nadsyłając materiały do Hereditas Minariorum Autorzy potwierdzają/zaświadczają, że:
 • ich dzieło nie było dotąd nigdzie publikowane,
 • dzieło jest wynikiem ich twórczości i nie narusza praw autorskich oraz, że ich prawa autorskie do przedmiotowego utworu nie są w żaden sposób ograniczone,
 • materiał graficzny (rysunki, diagramy, zdjęcia itp.) załączony do ww. dzieła jest ich wyłączną własnością, a jeżeli tak nie jest, to Autorzy posiadają zezwolenia na opublikowanie tych materiałów w swym dziele, a w razie potrzeby zobowiązują się do przedstawienia wspomnianych zezwoleń.
Jednocześnie udzielają oni Politechnice Wrocławskiej licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo w zakresie następujących pól eksploatacji:
 • wprowadzenia do pamięci komputera,
 • wprowadzenia do ogólnie dostępnych sieci komputerowych,
 • zwielokrotnienia techniką cyfrową i optyczną.

Etyka dotycząca publikacji

Redakcja nie wątpi w prawość i uczciwość P.T. Autorów, jednakowoż specyfika naszych czasów narzuca konieczność literalnego przedstawienia obowiązujących reguł etycznych.

Niedopuszczalne są, powszechnie uznane za naganne, praktyki takie jak plagiaty, fałszowanie danych, czy publikowanie tych samych materiałów w różnych czasopismach (tzw. „double publication”). W przypadku ich wystąpienia redakcja wzywa do wyjaśnień i podejmuje odpowiednie kroki.

Zasady Open Access

Czasopismo ma charakter Open Access, co oznacza, że cała jego zawartość jest dostępna bez konieczności uzyskiwania zgody autorów opracowań lub wydawcy oraz bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat. Użytkownicy swobodnie czytają, pobierają, kopiują, drukują lub podają linki do artykułów.

Częstotliwość wydań

Czasopismo Hereditas Minariorum jest rocznikiem. Kolejne tomy ukazują się pod koniec roku kalendarzowego.

Recenzenci

 • Jan Butra (KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe)
 • Wojciech Ciężkowski (Politechnika Wrocławska)
 • Andrzej Ćwiek (Instytut Prahistorii UAM)
 • Stanisław Duży (Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej)
 • Jan Harasimowicz (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Stanisław Januszewski (Fundacja Otwartego Muzeum Techniki)
 • Małgorzata Labus (Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej)
 • Gośćwit Malinowski (Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr)
 • Ryszard Mielimąka (Politechnik Śląska)
 • Kajetan d’Obyrn (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)
 • Eufrozyna Piątek (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska)
 • Janusz Skoczylas (Wydz. Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
 • Tomasz Stolarczyk (Muzeum Miedzi w Legnicy)
 • Piotr Strzałkowski (Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej)
 • Joanna Szczepankiewicz-Battek (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
 • Jarosława Szwed-Lorenz (Uczelnia Jana Wyżykowskiego)
 • Andrzej J. Wójcik (Instytut Historii Nauki PAN)

Recenzje

 1. Wszystkie nadchodzące materiały podlegają wstępnej ocenie redakcyjnej.
 2. Teksty zakwalifikowane jako artykuły przekazywane są do recenzji. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów, wyznaczonych przez Redakcję.
 3. Recenzje mają formę pisemną – przedstawiane są za pomocą formularza recenzenckiego, do którego, w razie potrzeby mogą być dołączone komentarze.
 4. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym możliwości opublikowania artykułu (bez zmian lub z odpowiednimi zmianami) albo konieczności jego odrzucenia.
 5. Nazwiska recenzentów współpracujących z Czasopismem podane są w drukowanej wersji czasopisma oraz na stronie internetowej.
 6. Sprawozdania naukowe i techniczne oraz recenzje, opinie i komunikaty podlegają korekcie redakcyjnej.

Autorstwo

Zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami za autorów publikacji naukowych można uznać osoby, które:
 1. wniosły istotny wkład do koncepcji artykułu,
 2. istotnie przyczyniły się do zebrania i selekcji danych, lub ich analizy i interpretacji,
 3. przygotowały rękopis lub dokonywały jego krytycznej korekty, istotnej pod względem merytorycznym.
Pozyskiwanie funduszy badawczych, gromadzenie danych, lub ogólny nadzór nad grupą badawczą nie uzasadniają włączenia w skład zespołu autorskiego artykułu.

Problemy "ghostwriting" i "guest autorship"

W nadsyłanych artykułach niedopuszczalne są przejawy nierzetelności naukowej, określane jako „ghostwriting” (gdy osoba wnosząca istotny wkład w powstanie publikacji nie zostaje ujęta w składzie autorów lub jej rola nie zostaje wskazana w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i „guest authorship” (gdy udział osoby wymienionej w składzie autorów był znikomy w przygotowaniu opracowania lub w ogóle nie miał miejsca).

W przypadku stwierdzenia praktyk typu „ghostwriting” i/albo „guest authorship” redakcja zobligowana jest do ich demaskowania oraz zawiadamiania odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Konflikt interesów

W trakcie procesu redakcyjnego przygotowania artykułów nie mogą wystąpić konflikty interesów. Redaktorzy kierują się obiektywizmem, ich osobiste przekonania oraz powiązania zawodowe lub instytucjonalne nie mogą wpływać na decyzje dotyczące zakwalifikowania artykułu do druku albo jego odrzucenia. Redaktorzy nie mogą wykorzystywać informacji zawartych w nadesłanych artykułach do własnych celów badawczych bez uprzedniej zgody ich autorów. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów (współpraca badawcza, konkurencja, lub inne relacje z którymkolwiek z autorów) prowadzenie obsługi danego artykułu przejmuje inny redaktor lub członek Rady Redakcyjnej.

Autorzy zobligowani są do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, mogących wpływać na merytoryczną jakość tekstu artykułu (wyniki badań, interpretacja). Przesyłając materiały do redakcji Autorzy deklarują, że nie istnieją żadne roszczenia własnościowe, które mogłyby zaszkodzić publikacji złożonej pracy.

Recenzenci i Autorzy artykułów nie mogą pozostawać w bliskich relacjach osobistych (np. pokrewieństwo), czy zawodowych (np. zależność służbowa). Uznając, że opiniowanie pracy stoi w sprzeczności z jego interesami, Recenzent zobowiązany jest do odrzucenia wykonania recenzji. Recenzent nie może wykorzystywać informacji zawartych w opiniowanym tekście do własnych celów.

Obsługa Strony: Bartosz Zagożdżon